La sediul biroului nostru, puteți efectua toate actele și procedurile notariale pe care legea le dă în competența notarilor publici. În această pagină, veți găsi documentele necesare pentru întocmirea procurilor.

PROCURI PENTRU DEPUNERE DECLARAȚII ONLINE
– Acte de identitate mandant – în original și mandatar – copie;
– Certificat de înregistrare fiscală;
– Verificare RECOM;
– La semnare, clientul vine cu ștampila și toate actele se prezintă în original (mai puțin CI mandatar).
PROCURI ÎN LEGĂTURĂ CU BUNURI IMOBILE
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Actul doveditor al proprietății (contract de vânzare/schimb/donație/certificat de moștenitor) și încheierea de intabulare (dacă există);
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/persoanelor împuternicite;
– Datele imobilului care urmează să se cumpere, în cazul în care procura se dă pentru cumpărarea unui anumit bun;
– Datele persoanei care urmează să primească bunul prin donație, atunci când procura se dă în vederea donării unui imobil.
PROCURI ÎN LEGĂTURĂ CU AUTOVEHICULE
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
– Actul de proprietate (factură, contract, certificat de moștenitor);
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite.
PROCURI PENTRU REPREZENTAREA LA SUCCESIUNE ÎN PROCEDURA NOTARIALĂ
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite;
– Certificatul de deces al defunctului;
– Acte de stare civilă care să dovedească vocația la moștenire;
– Testamentul, dacă chemarea la moștenire se face în baza acestuia.
PROCURI DIVERSE
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite.
PROCURI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE, PERSOANE JURIDICE CU SAU FĂRĂ SCOP LUCRATIV
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite;
– Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;
– Actele de constituire ale societății, întreprinderii individuale, după caz (facultativ, la solicitarea notarului);
– Actele prin care se autorizează persoana fizică;
– Actele din care rezultă împuternicirea persoanei care se prezintă în fața notarului;
– Certificat constatator de la Registrul Comerțului – se va obține prin intermediul biroului notarial;
– Dovada rezervării denumirii firmei, eliberată de Registrul Comerțului, dacă există – în cazul procurilor ce se dau în vederea constituirii persoanei juridice.
PROCURI PENTRU REPREZENTAREA ÎN INSTANȚĂ

– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite;
– Date cu privire la cauza dedusă judecății (nr. dosar, instanța, obiect, termen).