La sediul biroului nostru, puteți efectua toate actele și procedurile notariale pe care legea le dă în competența notarilor publici. În această pagină, veți găsi documentele necesare pentru întocmirea procurilor.

– Acte de identitate mandant – în original și mandatar – copie;
– Certificat de înregistrare fiscală;
– Verificare RECOM;
– La semnare, clientul vine cu ștampila și toate actele se prezintă în original (mai puțin CI mandatar).
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Actul doveditor al proprietății (contract de vânzare/schimb/donație/certificat de moștenitor) și încheierea de intabulare (dacă există);
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/persoanelor împuternicite;
– Datele imobilului care urmează să se cumpere, în cazul în care procura se dă pentru cumpărarea unui anumit bun;
– Datele persoanei care urmează să primească bunul prin donație, atunci când procura se dă în vederea donării unui imobil.
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
– Actul de proprietate (factură, contract, certificat de moștenitor);
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite.
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite;
– Certificatul de deces al defunctului;
– Acte de stare civilă care să dovedească vocația la moștenire;
– Testamentul, dacă chemarea la moștenire se face în baza acestuia.
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite.
– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite;
– Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;
– Actele de constituire ale societății, întreprinderii individuale, după caz (facultativ, la solicitarea notarului);
– Actele prin care se autorizează persoana fizică;
– Actele din care rezultă împuternicirea persoanei care se prezintă în fața notarului;
– Certificat constatator de la Registrul Comerțului – se va obține prin intermediul biroului notarial;
– Dovada rezervării denumirii firmei, eliberată de Registrul Comerțului, dacă există – în cazul procurilor ce se dau în vederea constituirii persoanei juridice.

– Acte de identitate ale mandantului/mandanților;
– Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite;
– Date cu privire la cauza dedusă judecății (nr. dosar, instanța, obiect, termen).