La sediul biroului nostru, puteți efectua toate actele și procedurile notariale pe care legea le dă în competența notarilor publici. În această pagină, veți găsi documentele necesare pentru întocmirea contractelor. Specificăm faptul că ”notarul public”, în funcție de specificul fiecărei situații poate cere documente suplimentare.

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc);
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite – valabil 30 de zile de la data emiterii;
4. CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ;
5. ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI (eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari);
6. ULTIMA FACTURĂ DE LA ENERGIA ELECTRICĂ + GAZ, ÎNSOŢITĂ DE CHITANŢĂ sau ADEVERINŢĂ ENEL+GAZ;
7. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii (nu mai vechi de 30 de zile), Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc);
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite;
4. CERTIFICAT ENERGETIC;
5. ULTIMA FACTURĂ DE LA ENERGIA ELECTRICĂ, ÎNSOŢITĂ DE CHITANŢĂ sau ADEVERINŢĂ ENEL;
6. ADEVERINŢE ELIBERATE DE PRESTATORII DE SERVICII CASNICE (apă, canal, căldură, gunoi, gaze –ex: Adeverință eliberată de RETIM; CALOR/COLTERM/ AQUATIM);
7. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii (nu mai vechi de 30 de zile), Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc);
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite;
4. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii (nu mai vechi de 30 de zile), Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc);
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite
4. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii (nu mai vechi de 30 de zile), Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
5. DOVADA ÎNDEPLINIRII PROCEDURII PREVĂZUTE DE LEGEA 17/2014:
• Adeverința din care rezultă că niciun preemptor nu și-a manifestat intenţia de cumpărare;
• Adresa din care rezultă ca pe terenul sus menționat nu se află situri arheologice, nu au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător;
• Adeverința din care rezultă că terenul nu a făcut și nu face obiectul vreunui contract de arendare;
• Avizul emis de Ministerului Apărării Naționale – Statul Major al Apărării, Unitatea Militară 02700 București, dacă este cazul;
• Oferta de vânzare conformă cu originalul.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc);
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite;
4. ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI (eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari);
5. ULTIMA FACTURĂ DE LA ENERGIA ELECTRICĂ, ÎNSOŢITĂ DE CHITANŢĂ sau ADEVERINŢĂ ENEL;
6. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii, Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc);
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite;
4. ULTIMA FACTURĂ DE LA ENERGIA ELECTRICĂ, ÎNSOŢITĂ DE CHITANŢĂ sau ADEVERINŢĂ ENEL;
5. ADEVERINŢE ELIBERATE DE PRESTATORII DE SERVICII CASNICE (apă, canal, căldură, gunoi, gaze –ex: Adeverință eliberată de RETIM; CALOR/COLTERM/ AQUATIM);
6. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii, Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

1. Acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățenii străini sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, NIF – număr de identificare fiscală pentru cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit CNP de către autoritățile române);
2. Certificat de căsătorie și convenția matrimonială (dacă este cazul, pentru cetățenii români) , iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificatul de căsătorie tradus și legalizat (cu menționarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutumă din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal al statului în care a fost încheiată căsătoria);
3. Acte de proprietate pentru ambele bunuri imobile (contracte de vânzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc. care au stat la baza dobândirii dreptului de proprietate al vânzătorului);
4. Documentațiile cadastrale (planul de amplasament și releveul imobilului) și încheierile de intabulare;
5. Certificate de atestare fiscală obținute în scopul înstrăinării (câte un certificat pentru fiecare contribuabil), care să ateste îndeplinirea obligației de plata a impozitului pentru imobil – valabil 30 zile de la dată emiterii;
6. Certificate de performanță energetică (pentru apartamente, indiferent de suprafață și clădiri independente având o suprafață utilă de peste 50mp);
7. Adeverințele emise de asociația de proprietari (pentru apartamentele/spațiile comerciale amplasate în condominii în care este constituită asociație de proprietari);
8. Ultimele facturi emise de furnizorii de utilități și dovadă achitării lor;
9. Extrasele de carte funciară pentru autentificare (se obțin de către notarul public, la cererea coschimbașilor).
*Actele anterior menționate se vor prezența în original în momentul semnării contractului.

1. Acte de identitate (C.I. sau carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățenii străini sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străînătate;
2. NIF – număr de identificare fiscală (pentru cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit CNP de către autoritățile române);
3. Certificat de căsătorie și convenția matrimonială (dacă este cazul, pentru cetățenii români), iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificatul de căsătorie tradus și legalizat (cu menționarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutumă din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal al statului în care a fost încheiată căsătoria);
4. Acte de proprietate (contracte de vânzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc. care au stat la baza dobândirii dreptului de proprietate al promitentului vânzător);
5. Documentație cadastrală (planul de amplasament și releveul imobilului) și încheierea de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
6. Extrasul de carte funciară pentru informare (se obține de către notarul public, la cererea proprietarului imobilului).
* Actele anterior menționate se vor prezența în original în momentul semnării contractului.

1. Acte de identitate (C.I. sau carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățenii străini sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, NIF – număr de identificare fiscală pentru cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit CNP de către autoritățile române);
2. Certificat de căsătorie și convenția matrimonială (dacă este cazul, pentru cetățenii români) , iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificatul de căsătorie tradus și legalizat (cu menționarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutumă din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal al statului în care a fost încheiată căsătoria);
3. Acte de proprietate (contracte de vânzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc. care au stat la baza dobândirii dreptului de proprietate al vânzătorului);
4. Documentație cadastrală (planul de amplasament și releveul imobilului) și încheierea de intabulare;
5. Certificat de atestare fiscală (câte un certificat pentru fiecare contribuabil/vânzător), care se ateste îndeplinirea obligației de plata a impozitului pentru imobil – valabil 30 zile de la dată emiterii (OPȚIONAL);
6. Extrasul de carte funciară pentru autentificare (se obține de către notarul public, la cererea proprietarului imobilului).
* Actele anterior menționate se vor prezența în original în momentul semnării contractului.

1. Acte de identitate (C.I. sau carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățenii străini sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate);
2. Certificat de căsătorie și convenția matrimonială (dacă este cazul, pentru cetățenii români), iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificatul de căsătorie tradus și legalizat * pentru persoane juridice care au calitatea de împrumutați, sunt necesare: actul constitutiv, hotărârea AGA privind aprobarea semnării contractului de împrumut în condițiile agreate, certificate constatator și actul de identitate al administratorului.

1. Acte de identitate (C.I. sau carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățenii străini sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, NIF – număr de identificare fiscală pentru cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit CNP de către autoritățile române);
2. Certificat de căsătorie și convenția matrimonială (dacă este cazul, pentru cetățenii români) , iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificatul de căsătorie tradus și legalizat (cu menționarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutumă din cuprinsul căruia să rezulte regimul matrimonial legal al statului în care a fost încheiată căsătoria);
3. Acte de proprietate (contracte de vânzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc. care au stat la baza dobândirii dreptului de proprietate al proprietarului);
4. Documentație cadastrală (planul de amplasament și releveul imobilului) și încheierea de intabulare;
5. Certificat de performanță energetică (pentru apartamente, indiferent de suprafață și clădiri independente având o suprafață utilă de peste 50mp);
6. Extrasul de carte funciară pentru informare (se obține de către notarul public, la cererea proprietarului imobilului);
* Actele anterior menționate se vor prezența în original în momentul semnării contractului.
** Contractul de închiriere se poate încheia și sub semnătură privată (semnat de către părți, fără a fi autentificat), însă calitatea de titluri executorii pentru plata chiriei le este recunoscută numai contractelor încheiate în formă autentică precum și celor sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale.

Este actul care permite folosirea unui autoturism de către o altă persoană decât proprietarul acestuia (fiind obligatoriu în situația utilizării autoturismului în afară teritoriului României).

1. Acte de identitate (C.I. sau carte de identitate provizorie, pașaport pentru cetățenii străini sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate);
2. Certificat de căsătorie și convenția matrimonială (dacă este cazul, pentru cetățenii români) , iar pentru cetățenii străini căsătoriți în străinătate, certificatul de căsătorie tradus și legalizat * cartea de identitate a mașinii, talonul de înmatriculare și contractul prin care a fost dobândit sau factură de la achiziție.
* Actele anterior menționate se vor prezența în original în momentul semnării contractului.

1. Acte de identitate părţi (carte de identitate) și certificat de căsătorie (dacă este cazul);
2. Acte de proprietate pentru toate bunurile ce fac obiectul lotizarii/alipirii (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiză și cu schița anexă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plata, etc.);
3. Certificat de atestare fiscală pe numele tuturor coproprietarilor, eliberat de Primăria de la locul situării imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte că nu sunt datorii la Bugetul Local și că aceștia figurează înscriși cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs;
4. Extras de carte funciară de autentificare pe care îl obține doar notarul care instrumentează actul – valabil 10 zile;
5. Documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament și delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat și vizat de OCPI competent;
6. Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
7. Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu propunere de dezlipire/alipire;
8. Certificat de urbanism în cazul în care terenul se dezmembrează în mai mult de 2 loturi;
9. În cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnată de președinte și administrator cu menționarea clară a numelui fiecăruia, din care să rezulte că proprietarul nu are datorii la asociație;
10. Adeverință de la furnizorii de utilități (ENEL, GDF SUEZ) din care să rezulte că nu sunt datorii sau ultima factură și chitanță;
11. Când imobilul este ipotecat, se cere și acordul băncii;
12. Când construcția este situată pe un teren concesionat, se cere și acordul concedentului.
 
Mențiune: Toate actele se prezintă la semnarea contractului, în original.