La sediul biroului nostru, puteți efectua toate actele și procedurile notariale pe care legea le dă în competența notarilor publici. În această pagină, veți găsi documentele necesare întocmirea documentelor de succesiune.

1. Prezentarea documentelor necesare și completarea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale (se poate face de către oricare dintre moștenitori pe baza căreia dosarul este pus pe rolul biroului notarial sesizat;
2. Audierea a 2 martori (persoane care să îl fi cunoscut pe defunct și care să nu fie rude cu defunctul). Cei 2 martori trebuie să fie persoane știutoare de carte, să fie majori și să nu fie puși sub interdicție;
3. Soluționarea (eliberarea certificatului de moștenitor).

În cadrul procedurii succesorale notarul public poate acordă mai multe termene pentru completarea documentelor prezentate sau pentru audierea altor martori relevanți.

1. Certificat de deces
2. Acte de identitate și de stare civilă ale moștenitorilor (cărți de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie)
3. Acte de proprietate (contract de vânzare cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, etc)
4. Documentaţie cadastrală (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
5. Adresă emisă de instituţia bancară în favoarea căreia există constituite ipoteci şi interdicţii, din care să reiasă fie valoarea creditului restant contractat de defunct, fie acordul expres dat în procedura radierii ipotecilor şi interdicţiilor aferente;
6. Certificatul de înmatriculare și talonul mașinii;
7. Actul de concesiune pentru locul de veci și adeverința de la cimitir/Parohie sau Administrația Cimitirelor, cu valoarea locului de veci;
8. Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor către stat pe numele defunctului;
9. Certificat eliberat de ANAF pentru defunct, pe baza unei adrese eliberate de notarul public (numai pentru defuncții care au CNP).

* Actele menţionate mai sus au rol pur orientativ, exemplificativ și nu limitativ şi se vor particulariza pentru fiecare caz în parte, iar ele vor fi prezentate în original și depuse de părți pe parcursul procedurii succesorale.

Onorariul se calculează în funcție de valoarea masei succesorale (activ și pasiv) potrivit formulei de calcul prevăzută de ANEXĂ Nr. 3 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 privind normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

În cazul în care succesiunea este dezbătută după expirarea termenului de 2 ani de la dată decesului, moștenitorii vor datora impozitul căte stat în cuantum de 1% din valoarea imobilelor care compun masă succesorală.

Acte necesare:
– Actul de identitate al testatorului, în original (persoană care face testamentul);
– Actul de indentitate al persoanei în favoarea căreia se testează;
– Actele de proprietate ale bunurilor, în cazul testamentului cu titlu particular.