La sediul biroului nostru, puteți efectua toate actele și procedurile notariale pe care legea le dă în competența notarilor publici. În această pagină, veți găsi documentele necesare pentru divorț.

1. Acte de identitate ale soților;
2. Certificate de naștere ale soților (original sau copie legalizată);
3. Certificatul de căsătorie în original;
4. Acte din care să rezulte ultima locuință comună a soților, dacă este cazul;

Soții trebuie să fie de acord cu privire la:
– Divorțul prin procedura notarială
– Numele purtat după desfacerea căsătoriei
Pentru momentul depunerii cererii de divorț, soții pot fi reprezentați prin mandatar cu procură autentică și conținut predeterminat, situație care nu mai este posibilă pentru termenul acordat, când se eliberează certificatul de divorț, fiind obligatorie prezența personală a soților
Neprezentarea soților la termenul acordat determină respingerea cererii.

1. Acte de identitate ale soților;
2. Certificate de naștere ale soților (original sau copie legalizată);
3. Certificatul de căsătorie în original;
4. Acte din care să rezulte ultima locuință comună a soților, dacă este cazul;
5. Certificate de naștere ale copiilor minori (original sau copie legalizată);
6. Soții trebuie să fie de acord cu privire la:
– Divorțul prin procedura notarială;
– Numele purtat după desfacerea căsătoriei;
– Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți;
– Stabilirea locuinței copiilor minori după divorț;
– Modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre copii și părintele separat;
– Stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură, pregătire profesională a copiilor;
7. Pentru momentul depunerii cererii de divorț, soții pot fi reprezentați prin mandatar cu procură autentică și conținut predeterminat, situație care nu mai este posibilă pentru termenul acordat, când se eliberează certificatul de divorț, fiind obligatorie prezența personală a soților;
8. Pentru protecția copilului, autoritatea tutelară de la domiciliul minorului va trebui să efectueze o anchetă, care se va materializa printr-un raport de anchetă psiho-socială din care trebuie să rezulte că exercitarea în comun a autorității părintești și stabilirea locuinței minorului reprezintă interesul superior al acestuia. Aceasta se va solicita autorității competente de către notarul public.
9. Atunci când minorul are 10 ani împliniți, va fi audiat de către notarul public, care va constata cele declarate de acesta printr-un proces-verbal. Audierea minorului se face în prezența ambilor părinți.
10. Neprezentarea soților la termenul acordat determină respingerea cererii.

Există 3 regimuri matrimoniale consacrate de legislația noastră și anume: regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale şi regimul separaţiei de bunuri.

Fiecare dintre cele trei regimuri matrimoniale presupune anumite reguli cu privire la dobândirea, administrarea şi dispoziţia veniturilor/bunurilor soţilor, precum şi cu privire la datoriile asumate de către aceștia.

– Acte de identitate părţi (carte de identitate) și certificat de căsătorie (dacă este cazul);
– Acte de proprietate pentru toate bunurile ce fac obiectul partajului  (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiză și cu schița anexă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizație de construire, proces verbal de recepție finală, contract de schimb, act de dare în plata, etc.);
– Certificat de atestare fiscală pe numele tuturor coproprietarilor, eliberat de Primăria de la locul situării imobilului – Serviciul Impozite Taxe din care să rezulte că nu sunt datorii la Bugetul Local și că aceștia figurează înscriși cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs;
– Extras de carte funciară de autentificare pe care îl obține doar notarul care instrumentează actul – valabil 10 zile
– Documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament și delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat și vizat de OCPI competent;
– Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
– Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu propunere de dezlipire/alipire (în cazul unui imobil care se dezmembrează în mai multe loturi).
– Certificat de urbanism în cazul în care terenul se dezmembrează în mai mult de 2 loturi.
– În cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnată de președinte și administrator cu menționarea clară a numelui fiecăruia, din care să rezulte că proprietarul nu are datorii la asociație.
– Adeverință de la furnizorii de utilități (ENEL, GDF SUEZ) din care să rezulte că nu sunt datorii sau ultima factură și chitanță ;
– Când imobilul este ipotecat, se cere și acordul băncii
– Când construcția este situată pe un teren concesionat, se cere și acordul concedentului
Mențiune: Toate actele se prezintă la semnarea contractului, în original.

Acte necesare:
– Acte de identitate ale părților
– Certificat de căsătorie
– Acte proprietate ale bunurilor mobile/imobile, după caz.