La sediul biroului nostru, puteți efectua toate actele și procedurile notariale pe care legea le dă în competența notarilor publici. În această pagină, veți găsi documentele necesare pentru întocmirea declarațiilor.

– Actul de identitate al asociatului/administratorului – în original;
– Dovada rezervării denumirii firmei, dacă societatea este în curs de constituire;
– Certificatul de înregistrare al societății în original, dacă este o societate deja constituită și Certificat constatator de la Registrul Comerțului.

– Acte de identitate declarant (părinte, reprezentant legal) – în original;
– Certificat de naștere minor, pașaport sau CI – în original;
– Certificat de căsătorie, certificat/hotărâre de divorț părinți – în original;
– Act de identitate însoțitor – copie;
– Este necesar să se cunoască destinația și ruta deplasării precum și unde va locui minorul în străinătate.

– Acte de identitate declarant – în original;
– Actul în baza căruia se datora suma – în original;
– Dovada achitării: ex. mandat poștal, extras de cont, ordin de plată.

– Acte de identitate declarant- în original;
– Certificat de deces al autorului moștenirii – original sau copie;
– Acte de stare civilă care dovedesc legătura cu defunctul (certificat de naștere/deces/căsătorie) – în original;
– Testament (dacă vocația la moștenire este testamentară) – în original.

– Actul de identitate – în original;
– Actul care se revocă – în original.

– Act de identitate declarant – în original;
– Acte de proprietate și încheiere de întabulare imobil – în original;
– Certificat fiscal și/sau extras de carte funciară pentru informare, dacă este cazul.

– Act de identitate declarant – în original;
– Dacă se garantează cu un bun: actul de proprietate, încheierea de întabulare, certificat fiscal, extras de carte funciară – în original.

– Act de identitate declarant – în original;
– Acte de proprietate/acte care dovedesc dreptul de a folosi bunul – în original;
– Încheierea de intabulare a imobilului și un extras informativ de carte funciară cât mai recent, dacă este cazul;
– Certificat fiscal, dacă este cazul.

– Acte de identitate declarant – în original;
– Acte de proprietate ale bunului proprietatea declarantului, în original și copii ale actelor de proprietate privind imobilul în beneficiul căruia se dă declarația;
– Certificat de căsătorie, dacă este cazul.

– Acte de identitate declarant- în original;
– Model de declarație solicitat de banca cu care urmează a fi încheiat contractul, în cazul în care banca solicită întocmirea actului în acest mod.

– Acte de identitate declarant – în original;
– Actele de proprietate;
– Încheierea de intabulare;
– Contractul de ipotecă;
– Împuternicirea persoanei abilitate să semneze actul în calitate de reprezentant al instituției de credit;
– Copie de pe actul de identitate al reprezentantului instituției de credit;
– Documentul emis de unitatea creditoare din care rezultă achitarea integrală a creditului ipotecar;
– Extras de carte funciară pentru informare.

– Acte de identitate declarant – în original;
– Actul prin care s-a constituit/rezervat dreptul de uzufruct – în original;
– Încheierea de înscriere a uzufructului în cartea funciară;
– Certificat de atestare fiscală;
– Extras de carte funciară pentru informare.

– Actul de identitate al declarantului – în original;
– Certificat de căsătorie – în original;
– Certificat de naștere – în original.

– Actele de identitate ale declaranților – în original;
– Actele de stare civilă ale persoanei pentru care se întocmește declarația;
– Acte în dovedirea celor declarate.

– Actul de identitate al declarantului – în original;
– Actul de proprietate;
– Contract de comodat/contract de închiriere sau alt act în baza căruia s-a stabilit sediul social la o anumită adresă;
– Actele societății – certificatul de înregistrare (CUI) și certificat constatator (dacă există) sau dovada rezervării denumirii firmei (pentru societăți încă neconstituite).

– Actul de identitate al declarantului – în original;
– Dovada publicării pierderii în Monitorul Oficial.