La sediul biroului nostru, puteți efectua toate actele și procedurile notariale pe care legea le dă în competența notarilor publici. În această pagină, veți găsi documentele necesare pentru întocmirea declarațiilor.

DECLARAȚIE VIZÂND DEȚINEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT/ADMINISTRATOR

– Actul de identitate al asociatului/administratorului – în original;
– Dovada rezervării denumirii firmei, dacă societatea este în curs de constituire;
– Certificatul de înregistrare al societății în original, dacă este o societate deja constituită și Certificat constatator de la Registrul Comerțului.

DECLARAȚIE ACORD PLECARE MINOR

– Acte de identitate declarant (părinte, reprezentant legal) – în original;
– Certificat de naștere minor, pașaport sau CI – în original;
– Certificat de căsătorie, certificat/hotărâre de divorț părinți – în original;
– Act de identitate însoțitor – copie;
– Este necesar să se cunoască destinația și ruta deplasării precum și unde va locui minorul în străinătate.

DECLARAȚIE PRIMIRE REST DE PREȚ/SULTĂ/CONTRAVALOARE

– Acte de identitate declarant – în original;
– Actul în baza căruia se datora suma – în original;
– Dovada achitării: ex. mandat poștal, extras de cont, ordin de plată.

DECLARAȚII ÎN PROCEDURA SUCCESOARLĂ

– Acte de identitate declarant- în original;
– Certificat de deces al autorului moștenirii – original sau copie;
– Acte de stare civilă care dovedesc legătura cu defunctul (certificat de naștere/deces/căsătorie) – în original;
– Testament (dacă vocația la moștenire este testamentară) – în original.

DECLARAȚII PRIVIND REVOCAREA UNUI ACT (PROCURĂ, TESTAMENT)

– Actul de identitate – în original;
– Actul care se revocă – în original.

DECLARAȚII LUARE ÎN SPAȚIU

– Act de identitate declarant – în original;
– Acte de proprietate și încheiere de întabulare imobil – în original;
– Certificat fiscal și/sau extras de carte funciară pentru informare, dacă este cazul.

DECLARAȚII GARANT/FIDEIUSOR

– Act de identitate declarant – în original;
– Dacă se garantează cu un bun: actul de proprietate, încheierea de întabulare, certificat fiscal, extras de carte funciară – în original.

DECLARAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU UN IMOBIL

– Act de identitate declarant – în original;
– Acte de proprietate/acte care dovedesc dreptul de a folosi bunul – în original;
– Încheierea de intabulare a imobilului și un extras informativ de carte funciară cât mai recent, dacă este cazul;
– Certificat fiscal, dacă este cazul.

DECLARAȚII ACORD CONSTRUIRE PE LIMITA PROPRIETĂȚII

– Acte de identitate declarant – în original;
– Acte de proprietate ale bunului proprietatea declarantului, în original și copii ale actelor de proprietate privind imobilul în beneficiul căruia se dă declarația;
– Certificat de căsătorie, dacă este cazul.

DECLARAȚII TIP PROGRAM „PRIMA CASĂ”

– Acte de identitate declarant- în original;
– Model de declarație solicitat de banca cu care urmează a fi încheiat contractul, în cazul în care banca solicită întocmirea actului în acest mod.

DECLARAȚII PENTRU RADIERE IPOTECĂ DIN CARTEA FUNCIARĂ

– Acte de identitate declarant – în original;
– Actele de proprietate;
– Încheierea de intabulare;
– Contractul de ipotecă;
– Împuternicirea persoanei abilitate să semneze actul în calitate de reprezentant al instituției de credit;
– Copie de pe actul de identitate al reprezentantului instituției de credit;
– Documentul emis de unitatea creditoare din care rezultă achitarea integrală a creditului ipotecar;
– Extras de carte funciară pentru informare.

DECLARAȚII DE RENUNȚARE LA UZUFRUCT/ABITAȚIE

– Acte de identitate declarant – în original;
– Actul prin care s-a constituit/rezervat dreptul de uzufruct – în original;
– Încheierea de înscriere a uzufructului în cartea funciară;
– Certificat de atestare fiscală;
– Extras de carte funciară pentru informare.

DECLARAȚII ÎN PROCEDURA DIVORȚULUI

– Actul de identitate al declarantului – în original;
– Certificat de căsătorie – în original;
– Certificat de naștere – în original.

DECLARAȚII NOTORIETATE

– Actele de identitate ale declaranților – în original;
– Actele de stare civilă ale persoanei pentru care se întocmește declarația;
– Acte în dovedirea celor declarate.

DECLARAȚII NESUPRAPUNERE SEDIU SOCIAL

– Actul de identitate al declarantului – în original;
– Actul de proprietate;
– Contract de comodat/contract de închiriere sau alt act în baza căruia s-a stabilit sediul social la o anumită adresă;
– Actele societății – certificatul de înregistrare (CUI) și certificat constatator (dacă există) sau dovada rezervării denumirii firmei (pentru societăți încă neconstituite).

DECLARAȚII PIERDERE ACTE

– Actul de identitate al declarantului – în original;
– Dovada publicării pierderii în Monitorul Oficial.